Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Ban giám hiệu Ban giám hiệu

1/ Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ : Ths. Nguyễn Văn Khởi                                          

                            + DĐ : 0913 140 270

                            + Email : nvkhoi63@gmail.com

  

 

  2/ Phó Hiệu trưởng: Trần Trọng Nghĩa

                        + DĐ : 0909 554 541

                        + Email: trantrongnghia1962@gmail.com

 

 

 

3/ Phó Hiệu trưởng : Lê Văn Tâm  

                                         

                              + DĐ : 0984 382 344 

                              + Email : vantam1966@gmail.com

 

Văn bản mới Văn bản mới