Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Các khoa phòng Các khoa phòng

1/ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị - Tài vụ:

* Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khanh

* Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiền

 

2/ Phòng Đào tạo - CTHS:

* Trưởng phòng: Nguyễn Dương Tỷ

* Phó trưởng phòng: Nguyễn Tiến Sĩ

 

3/ Khoa Kinh tế - Kỹ thuật:

* Trưởng khoa: Đặng Văn Thái

* Phó trưởng khoa: Trần Văn Mến

 

4/ Khoa Cơ bản:

* Trưởng khoa: Võ Thị Diễm

* Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Khéo

 

5/ Khoa Giáo dục thường xuyên:

* Trưởng khoa: Đoàn Văn Thăng

* Phó trưởng khoa: Phan Thanh Phong

                                    

Văn bản mới Văn bản mới