Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Công đoàn Công đoàn

1/ Đồng chí Đặng Văn Thái - Chủ tịch CĐCS:

                              + Điện thoại: 01699 046 164

                              + Email: dangvanthai77@gmail.com

 

 

2/ Đồng chí Nguyễn Tiến Sĩ - Phó chủ tịch thường trực CĐCS:

                              + Điện thoại: 0979 087 734

                              + Email: tiensi1977@gmail.com

 

 

3/ Đồng chí Nguyễn Tấn Chiếm - Phó Chủ tịch CĐCS:

                              + Điện thoại: 01987 941 309

                              + Email: tanchiem75@gmail.com

 

 

4/ Đồng chí Hồ Thị Lệ Hoa - UVBCHCĐCS - Kế toán:

                              + Điện thoại: 0909 762 024

                              + Email: hothilehoa.tiengiang@gmail.com

 

 

5/ Đồng chí Phan Thanh Phong - UVBCHCĐCS - Chủ nhiệm UBKT:

                              + Điện thoại: 0977 954 547

                              + Email: phanphong78@gmail.com

 

 

6/ Đồng chí Nông Thị Trà My - UVBCHCĐCS - Thủ Quỹ

                              + Điện thoại: 01677 197 049

                              + Email: tramy.tv2401@gmail.com

 

 

7/ Đồng chí Võ Thị Diễm - UVBCHCĐCS - Ban Nữ công

                              + Điện thoại: 0982 202 926

                              + Email: 

 

Văn bản mới Văn bản mới